Sweden's opportunities and challenges

Goal Tracker Sweden summarizes the work of the Swedish Agenda 2030 delegation.

Goal 1 icon
Sverige har ett väl utbyggt välfärdssystem och en hög levnadsstandard. Inkomstskillnaderna är globalt sett små, men har ökat stadigt sedan 1990-talet. Fattigdomsbekämpning är ett övergripande mål för utvecklingspolitiken och Sverige är en stark biståndsnation.
 • Ökande inkomstskillnader och högre andel som lever i relativ fattigdom.
 • Det saknas en officiell nationell definition av fattigdom, vilket bland annat innebär svårigheter att veta hur fattigdom ska mätas (SCB).
 • Vissa grupper (utrikes födda, personer med lägre utbildningsnivå, barn till ensamstående, personer med funktionsnedsättning, ensamstående kvinnor med barn samt kvinnliga pensionärer) löper större risk för ekonomisk utsatthet.
 • Inkomstskillnader mellan kvinnor och män.
 • Avräkningar från det internationella biståndet innebär att en del av biståndsmedlen stannar inom Sveriges gränser och därmed inte går till fattigdomsbekämpning i partnerländer
 • Miljö- och klimataspekterna behöver vidareutvecklas inom biståndet
Goal 2 icon
För Sveriges del utgör inte hunger och undernäring de största utmaningarna utan snarare en hållbar produktion och konsumtion av livsmedel. Det finns tydliga kopplingar mellan matvanor, hälsa och miljö
 • Låg självförsörjningsgrad av livsmedel.
 • Livsmedelskonsumtionen har negativ miljö- och klimatpåverkan (exempelvis hög köttkonsumtion och stort matsvinn).
 • Ohälsosamma matvanor i kombination med bristande fysisk aktivitet leder till ökad övervikt, fetma och ohälsa, vilket även har socioekonomiska kopplingar
 • Svenskt jordbruk är verksamt på en konkurrensutsatt marknad och inom vissa produktionsgrenar är lönsamheten låg.
 • Den svenska rådigheten inom jordbrukspolitiken är begränsad till och beroende av att kunna påverka EU:s gemensamma politik och internationella handelsöverenskommelser
Goal 3 icon
Befolkningen i Sverige har en hög medellivslängd, god självskattad hälsa och god tillgång till hälso- och sjukvård. Hälsan är dock ojämlikt fördelad mellan olika grupper i samhället. Det finns även flera globala hälsoutmaningar där svenskt engagemang och agerande behövs.
 • Ökande psykisk ohälsa i alla åldrar.
 • Livsstilsbetingade riskfaktorer för icke-smittsamma sjukdomar, såsom ohälsosamma matvanor, stillasittande, rökning och alkohol.
 • Hälsoproblem kopplade till buller, luftföroreningar och kemikalier.
 • Ökad antibiotikaresistens är en global utmaning.
 • Bristande tillgång till och politiskt motstånd mot sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter är en global utmaning.
Goal 4 icon
Sverige har ett väl utbyggt utbildningssystem med avgiftsfri utbildning, en hög utbildningsnivå och en stark tradition av folkbildning. Den svenska skolan lider dock av bristande likvärdighet mellan skolor, lärarbrist och skillnader i resultat mellan pojkar och flickor.
 • Bristande likvärdighet mellan skolor.
 • Kunskapsskillnader mellan flickor och pojkar.
 • Unga som varken arbetar eller studerar.
 • Lärarbrist och ett behov av att stärka lärarens profession och kompetens.
 • Behov av att stärka utbildning för hållbar utveckling.
 • Behov av validering av kompetenser erhållna genom icke-formellt lärande.
 • Minskat svenskt bistånd till utbildning samtidigt som ett finansieringsgap för utbildning råder globalt.
Goal 5 icon
Goal 6 icon
Goal 7 icon
Goal 8 icon
Goal 9 icon
Goal 10 icon
Goal 11 icon
Goal 12 icon
Goal 13 icon
Goal 14 icon
Goal 15 icon
Goal 16 icon
Goal 17 icon